Podmínky užití

Podmínky užití

PUBLIKACE A HOSTING

Stránky www.subarubrno.cz vytváří a provozuje společnost C&K a.s. člen skupiny Auto UH, se sídlem Vídeňská 373/114, Přízřenice, 619 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně.

Provozovatel:
C&K a.s. člen skupiny Auto UH
Vídeňská 373/114
619 00 Brno
Česká republika
IČO: 46972609
DIČ: CZ46972609

VÝKLAD POJMŮ

Podmínky užití: označují tento dokument.
Stránky: souhrnné označení pro internetové stránky přístupné na adrese www.subarubrno.cz včetně všech souvisejících subdomén, mikrostránek (microsite) a obsahu dostupného z uvedených stránek.
Prvky: označují prvky, zejména informace, které C&K a.s. člen skupiny Auto UH prostřednictvím těchto stránek poskytuje internetovým uživatelům.
Uživatel: jedná se o všechny osoby, které stránky navštěvují.
Prodejce: autorizovaný prodejce či dealer vozidel, který nabízí vozidla k prodeji; prodejcem je osoba odlišná od provozovatele.

PŘEDMĚT

Tento dokument obsahuje podmínky používání Stránek a vymezené obchodní podmínky. Cílem dokumentu je definovat, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou Uživatelé prohlížet Stránky, a upřesňuje, jak uvádí další odstavec, že Uživatel musí respektovat tyto Podmínky užití.

SOUHLAS A ÚPRAVY

1. Souhlas
C&K a.s. člen skupiny Auto UH poskytne Uživateli Prvky a Uživatel se zavazuje respektovat tyto Podmínky užití. C&K, a.s.. doporučuje Uživateli pravidelně se seznamovat s poslední platnou verzí Podmínek užití.
Poskytnutím souhlasu se rozumí již samotná konzultace Prvků. Každá konzultace Prvků předpokládá souhlas s Podmínkami užití v platném znění.

2. Úpravy
C&K a.s. člen skupiny Auto UH si mimo to vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení změnit obsah Stránek a/nebo Podmínek užití. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné a Uživatel je povinen aktuální znění podmínek pravidelně sledovat před každým připojením ke Stránkám. Veškeré změny vstupují v platnost jejich uveřejněním na Stránkách a bez dalšího nabývají účinnosti pro probíhající nebo budoucí připojení na Stránky. Souhlas Uživatele s Podmínkami užití v platném znění je považován za platný pro každou novou konzultaci.

OSOBNÍ ÚDAJE

Stránky si může Uživatel prohlížet bez uvedení totožnosti nebo jakýchkoliv dalších informací osobního charakteru, které se ho týkají.

1.1. Vymezení pojmů
Právní úprava
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Správce a zpracovatel
Osobní údaje zpracovává společnost C&K a.s. člen skupiny Auto UH, se sídlem Vídeňská 373/114, Přízřenice, 619 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně, gdpr@subarubrno.cz, jakožto správce (dále jen „správce“), osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvích svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem (autorizovaní prodejci C&K, a.s.).

Subjekt údajů
Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány

Osobní údaje
Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny ve formuláři pro objednávku dokumentace, testovací jízdy, příp. pro objednávku dalších služeb či plnění.
Účel zpracování – objednávka dokumentace, testovací jízdy, objednávka služeb či plnění.
Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Předávání údajů do třetích zemí
Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

Práva subjektu údajů
Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:
Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to kliknutím na odkaz „odhlášení“, který je obsažen na konci každého emailu obsahující obchodní sdělení, nebo emailem na emailové adrese správce gdpr@subarubrno.cz nebo písemně na adrese správce: C&K a.s. člen skupiny Auto UH, Vídeňská 373/114, Přízřenice, 619 00 Brno.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů
Právo na přístup k osobním údajům
Právo na opravu osobních údajů
Právo na výmaz osobních údajů
Právo na omezení zpracování
Právo přenositelnost údajů
Právo vznést námitku
Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. profilování.
Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce  gdpr@subarubrno.cz  nebo písemně na adrese správce: C&K a.s. člen skupiny Auto UH, Vídeňská 373/114, Přízřenice, 619 00 Brno.
Více informací o svých právech se dozvíte v odstavci 1.2

Informace o přijatých opatřeních
Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. žádosti představující výkon práv subjektu údajů, informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Náklady
Informace podle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se poskytují a činí bezplatně.
Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
b) odmítnout žádosti vyhovět.
Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

1.2. Specifikace práv subjektu údajů
Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorovaného úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
účely zpracování,
kategorie dotčených osobních údajů,
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,
právo podat stížnost u dozorového úřadu,
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Jsou-li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:
subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů
Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a to v případě, že:
zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a
zpracování se provádí automatizovaně.
Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně.
Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které ses jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném CO významně dotýká. Uvedené se nepoužije, pokud je rozhodnutí:
nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

COOKIES

Stránky využívají systém cookies. Uživatel bere na vědomí, že během návštěvy Stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače.

Abychom rozuměli způsobu, jakým návštěvníci naší stránku obecně používají a abychom Vám mohli poskytnout optimální službu a individualizovaný obsah, je možné, že budeme shromažďovat údaje o způsobu, jakým tuto stránku využíváte (přímo i prostřednictvím našich partnerů). Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače uživatele. Usnadňují jeho navigaci na stránkách a slouží také k vypracování statistik návštěvnosti stránek. Cookies v žádném případě neobsahují jmenovité informace o uživateli. Uživatel může použití souborů cookies zakázat změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

PŘÍSTUP K PRVKŮM

Prvky na Stránkách jsou přístupné prostřednictvím internetové sítě.

Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Prvkům, tj. zejména náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k Internetu, hradí a zajišťuje Uživatel. Ten je také zodpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení. Uživatel prohlašuje, že si je vědom charakteristik a omezení Internetu a zná povahu internetové sítě, především pak její technické vlastnosti, čas odezvy při prohlížení, získávání nebo přenášení informací, rizika plynoucí z přerušení spojení a obecně rizika plynoucí z jakéhokoliv připojení k internetové síti a přenosu dat. Pro zajištění kvalitního přístupu k Prvkům zavádí C&K a.s. člen skupiny Auto UH všechna dostupná a přiměřená opatření, nicméně neplynou pro něj z toho žádné závazky.

POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK UŽIVATELEM

C&K a.s. člen skupiny Auto UH zveřejňuje Stránky a informace na nich obsažené, aby poskytoval informace o svých produktech a činnosti a stanoví, že Uživatel smí Stránky prohlížet pouze a jenom za účelem získání informací o produktech a službách C&K, a.s. Uživatel se zavazuje jednat v souladu s těmito Podmínkami užití, zejména pak nečinit ničeho proti zájmům C&K, a.s. Uživatel dále není oprávněn používat Prvky nebo jejich části k obchodním účelům nebo za účelem výdělku. Uživatel se zavazuje používat Stránky v souladu s platnou českou i mezinárodní legislativou a nezobrazovat, nestahovat, nezasílat a nepředávat žádný obsah:
podněcující násilí, odporující dobrým mravům, urážlivé povahy, nerespektující rovnoprávnost pohlaví, ohrožující ochranu a mravní výchovu dětí a mládeže a to zejména vytvářením a distribucí zpráv násilné nebo obscénní povahy, nerespektující lidskou důstojnost;
vybízející k účasti na kriminální činnosti;
podněcující ke konzumaci zakázaných látek;
(potenciálně) vybízející k politické, náboženské, rasové a národnostní nesnášenlivosti;
je ilegální, škodlivý, výhružný, lživý, hanlivý, urážlivý, vulgární, obscénní, ohrožující osobní život a cítění třetích osob;
zneužívající jméno nebo titul Uživatele, čímž uvádí jiného Uživatele v omyl;
v obecné rovině porušující práva třetích osob, výrobní tajemství, profesní tajemství, důvěrnost informací, značku, patentové právo a právo o ochraně fyzického a duševního vlastnictví, informací a chráněného obsahu;
obsahující informační viry nebo jiné kódy či programy, které byly sestrojeny za účelem přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti programového vybavení, počítače nebo telekomunikačních prostředků.

Uživatel se zavazuje:
pravidelně se seznamovat s platným zněním Podmínek užití a respektovat je,
neshromažďovat a neuchovávat osobní údaje jiných Uživatelů,
žádným způsobem neobtěžovat jiné Uživatele,
nenarušovat fungování Stránek.

BEZPLATNOST

Přístup na Stránky a jejich užití je bezplatné.

ZAMEZENÍ PŘÍSTUPU

Pokud Uživatel nevysloví souhlas s Podmínkami užití, může mu být přístup na Stránky automaticky zablokován. Za následky zablokování Stránek, újmy nebo poškození zájmů Uživatele nenese v tomto případě C&K a.s. člen skupiny Auto UH, žádnou právní odpovědnost.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Internetové stránky, které obsahují hypertextový odkaz na Stránky, nepodléhají kontrole ze strany C&K a.s. člen skupiny Auto UH.  C&K a.s. člen skupiny Auto UH tudíž nepřebírá zodpovědnost za funkčnost, obsah, reklamu, výrobky nebo služby nabízené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Odpovědnost za jejich používání nese Uživatel.

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Uživatel bere na vědomí, že Prvky na Stránkách:
jsou chráněny autorským právem, týká se to především fotografií, článků, kreseb, animovaných sekvencí, atd.
a/nebo jsou chráněny jako nákresy, modely, průmyslové vzory a další práva duševního vlastnictví: jedná se především o modely, které se na Stránkách vyskytují;

Prvky jsou chráněny jako vlastnictví provozovatele nebo vlastnictví třetích osob, které C&K a.s. člen skupiny Auto UH povolily jejich použití.
Jakákoliv reprodukce, úprava, modifikace, prezentace, vkládání, překlad nebo komerční využití částečné nebo celkové provedené jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv nosič (papír, digitální nosič, …) nemůže být provedeno bez předchozího písemného souhlasu čiC&K a.s. člen skupiny Auto UH, a je považováno za porušení autorského práva, ochranné značky a podléhá trestním a občanským sankcím podle příslušných právních předpisů.

GARANCE A ZÁVAZNOST INFORMACÍ

Na používání Stránek neexistuje žádný nárok. C&K a.s. člen skupiny Auto UH Uživateli neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku na používání Stránek a Prvků, ani na jejich dostupnost – příležitostnou, okamžitou, spolehlivou a využitelnou.

Stejně tak  C&K a.s. člen skupiny Auto UH, nezaručuje, že Prvky budou odpovídat požadavkům Uživatele.

Tyto Stránky byly vytvořeny výlučně s cílem informovat Uživatele o výrobcích a službách, jež nabízí C&K a.s. člen skupiny Auto UH, a proto jakékoliv obchodní využití uvedených dat je bez předchozího písemného souhlasu C&K a.s. člen skupiny Auto UH,  vyloučeno.

INFORMACE TŘETÍCH STRAN

Některé z informací na Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které považuje za důvěryhodné, přesto Provozovatel neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací a webových stránek, a to za žádných okolností.

Stránky slouží zejména autorizovaným prodejcům Skupiny C&K a.s. člen skupiny Auto UH v České republice k prezentaci ojetých vozů určených k prodeji. Provozovatel Stránek nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů týkajících se daného vozidla uvedených na Stránkách. Odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů týkajících se daného vozidla uvedeného na Stránkách nese výhradně prodejce, jež je uveden v detailní specifikaci vozu zvoleného uživatelem k prohlédnutí.

INFORMATIVNOST ÚDAJŮ

Veškeré údaje, které jsou uvedené na Stránkách, mají pouze informativní povahu. S výjimkou těchto Podmínek užití nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě internet, pokud nebude v konkrétních případech stanoveno jinak.

POVINNOSTI UŽIVATELE

Návštěva a používání Stránek a Prvků jsou prováděny na odpovědnost Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za veškeré škody, které by C&K a.s. člen skupiny Auto UH vznikly z důvodu používání Stránek a Prvků způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy a těmito Podmínkami užití.

ODPOVĚDNOST C&K a.s. člen skupiny Auto UH

V případě modifikací, zastavení nebo přerušení funkčnosti Stránek a/nebo přístupu k Prvkům nepřebírá C&K a.s. člen skupiny Auto UH, odpovědnost za jakékoliv skutečnosti z tohoto vyplývající.

C&K a.s. člen skupiny Auto UH, nemůže v žádném případě převzít odpovědnost za spolehlivost přenosu dat, rychlost přístupu, za případná omezení přístupu k internetové síti nebo k sítím, které jsou na ni napojeny. C&K, a.s.,šení funkčnosti přístupových sítí k Prvkům, celkovou nebo částečnou nedostupnost Prvků, způsobenou telekomunikačním operátorem, za chybu v přenosu nebo problémy spojené s bezpečností přenosu dat, za vadu na přijímačích nebo telefonních linkách Uživatele.

Provozovatel může omezit přístup k Prvkům z důvodu provádění C&K a.s. člen skupiny Auto UH,řístupu bude oznámeno na úvodní stránce nebo jiným odpovídajícím způsobem. Toto přerušení nezakládá na žádných odpovědnostních závazcích C&K, a.s., a nezakládá na právu na jakékoliv odškodnění.

C&K a.s. člen skupiny Auto UH, nenese v žádném případě odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním Stránek a/nebo jejich Prvků. Jmenovitě se jedná především o materiální, obchodní, morální a finanční újmy včetně ztráty zisku, ztráty dat nebo programového vybavení.

INFORMACE O PRODUKTU A SLUŽBÁCH

Prvky, které jsou na stránkách uvedeny, vycházejí z technických charakteristik známých v okamžiku zveřejnění nebo aktualizace jednotlivých stránek na Stránkách.

Produkty, tak jak jsou představeny na těchto stránkách, jsou určeny pro český trh, pro ostatní země se mohou lišit nebo nemusejí být k dispozici.

Obsah jednotlivých Prvků na Stránkách má ve všech případech pouze informativní charakter a není smluvním dokumentem. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny uvedené ceny jsou minimální doporučené ceny a nejsou pro C&K a.s. člen skupiny Auto UH, Závazné.

AKTUÁLNOST ÚDAJŮ A JEJICH ZMĚNY

Nabídka Provozovatele na Stránkách není e-shopem, což znamená, že pro úplné zjištění údajů o jednotlivém vozidle je třeba kontaktovat prodejce vozu, a to osobně, telefonicky, emailem nebo kontaktním formulářem v detailu vozu. Provozovatel není povinen měnit materiály na Stránkách periodicky, zejména není povinen měnit informace o nabídce vozidel, služeb a jejich cen. Provozovatel není povinen změny informací ohlašovat předem. Provozovatel neručí za to, že uveřejněné materiály a informace jsou vždy v souladu s aktuální nabídkou.

AKTUALIZACE

C&K a.s. člen skupiny Auto UH, si vyhrazuje právo provádět úpravy a aktualizace Podmínek užití, všech Prvků, produktů a služeb uvedených na stránkách bez předchozího upozornění. Tyto změny jsou pro internetové uživatele závazné. Uživatelé jsou povinni aktuální znění Podmínek užití pravidelně sledovat před každým připojením ke Stránkám.

RŮZNÉ

Případná neplatnost některého ustanovení Podmínek užití nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pokud se C&K a.s. člen skupiny Auto UH, na základě těchto Podmínek užití dopustí chyby při uplatňování svých práv, neznamená to, že se vzdává prosazování svých práv.

PRÁVNÍ USTANOVENÍ

Stránky a Podmínky užití používání se řídí českým právním řádem.

Všechny spory, vyplývající z interpretace a/nebo uplatňování uvedených Podmínek užití, by měly být prvotně řešeny smírnou cestou.

V případě selhání smírného řešení budou spory vyplývající z těchto Podmínek užití rozhodovány příslušnými soudy v Praze.

Podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

UŽITEČNÉ APLIKACE

Internet Explorer: doporučená verze IE 10 a vyšší (www.microsoft.com).
Firefox Mozilla: doporučená verze 35.0 a vyšší.
Google Chrome: doporučená verze 50.0 a vyšší.

C&K a.s. člen skupiny Auto UH, 2021.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Sledujte nás: Facebook Subaru Brno Youtube Subaru
Copyright © 2021 - 2024 C&K Brno
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront
Nabídka vozůNabídka vozů Testovací jízdaTestovací jízda Objednání servisuObjednání servisu Náhradní díly a příslušenstvíNáhradní díly a příslušenství
Nabídka vozůNabídka
vozů
Testovací jízdaTestovací
jízda
Objednání servisuObjednání
servisu
Náhradní díly a příslušenstvíNáhradní díly a příslušenství